ประวัติสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 

 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

      สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ชื่อย่อว่า สทท.อบ. หรือภาษาอังกฤษ National Broadcasting Services of Thailand Ubon Ratchathani; ชื่อย่อ: เอ็นบีที.อุบลฯ, NBT UBON เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าว ชักจูงประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาลและหน่วยราชการต่างๆ  ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี(NBT11Northeast) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้รับการอนุญาตโดย กสทช. ให้ใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ออกอากาศในระบบดิจิทัลช่องหมายเลข 11 NBT Northeast (ทีวีอีสาน) ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564  ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ผลิตรายการและข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ เข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและท้องถิ่น รวมทั้งส่งรายการท้องถิ่นผ่านดาวเทียม เพื่อออกอากาศที่สถานีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม โดยมี สถานีส่งโทรทัศน์จำนวน 4 สถานี ดังนี้

 • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (สทท.อุบลราชธานี) ทำการแพร่ภาพออกอากาศที่ช่องความถี่ที่ 33 ย่านความถี่ UHF กำลังส่ง 20 กิโลวัตต์  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด  อุบลราชธานี บางส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ บางส่วนของจังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ
 • สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ (สคท.สร.) ทำการแพร่ภาพออกอากาศที่ช่องความถี่ที่ 11 ย่านความถี่ VHF กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์และ 5 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ และบางส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ
 • สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร (สคท.มห.) ทำการแพร่ภาพออกอากาศที่ช่องความถี่ที่ 36 ย่านความถี่ UHF กำลังส่ง 5 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บางส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดนครพนม ส่วนของจังหวัดยโสธร และบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามบาง
 • สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด (สคท.รอ.) ทำการแพร่ภาพออกอากาศที่ช่องความถี่ที่ 31 ย่านความถี่ UHF กำลังส่ง 20 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

เริ่มก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

 

 • พ.ศ. 2511    จัดตั้งสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์ระบบขาวดำ ที่ สวท.อุบลราชธานี  ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเป็นลูกข่ายของ สทท.ขอนแก่น  ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น และปี 2524 เปลี่ยนเป็นระบบสี
 • พ.ศ. 2529    มีพระราชกฤษฎีกา  แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ใหม่ โดยมี ศปข.2 และ สทท.อุบลราชธานี เกิดขึ้น
 • พ.ศ. 2530    ก่อสร้าง  สคท.อุบลราชธานี  พร้อมห้องส่งชั่วคราวที่ ตำบลหนองขอน  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  และเริ่มแพร่ภาพออกอากาศในฐานะ สทท.ศปข.2 อุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2533    ก่อสร้างอาคาร ศปข.2 พร้อมห้องส่ง สทท.อุบลราชธานี ที่ ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2534    เริ่มเชื่อมโยงสัญญาณจากห้องส่ง ตำบลแจระแม  ไปยังสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ตำบลหนองขอน  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
 • พ.ศ. 2547    ย้ายจากสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ไปตั้งอยู่ ถนนอุบลตระการ  ตำบลหนองบก  กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก  และได้ปรับเปลี่ยนระบบการแพร่ภาพจากระบบ VHF ช่อง 4 เป็นระบบ UHF ช่อง 33  กำลังส่ง 20 กิโลวัตต์  ขึ้นตรงกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ซึ่งถูกยกฐานะมาตั้งแต่ มีนาคม 2540
   

 

 ตราสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
91ปี กรมประชาสัมพันธ์
91ปี กรมประชาสัมพันธ์
90ปี กรมประชาสัมพันธ์
โลโก้ 90ปี กรมประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
NBT อุบลร่วมพีธีถวายปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๕
NBT อุบลร่วมพีธีถวายปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔