โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร

 

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

 

                                                                                               

        ฝ่ายรายการโทรทัศน์                                        ฝ่ายข่าว                                                ฝ่ายช่างเทคนิค                                                ฝ่ายธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

         คะแนนโหวต :